Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Vì sao ngửa tay xin viện trợ, nhưng "xài sang nhất thế giới"?

SaneBull World Market Watch

World business news - CNNMoney.com